Yoshukai-Kata

Kata Yoshukai Karate

 1. Nijuhichko
 2. Zenshin-Kotai
 3. Taikyoku: Shodan, Nidan, Sandan, Yondan
 4. Shiho-Hai
 5. Gega-Sai
 6. Seisan
 7. Niseishi
 8. Sochin
 9. Rohai-Sho
 10. Rohai-Dai
 11. Bassai
 12. Tenshin
 13. Chinto
 14. Seiunchin
 15. Mugan
 16. Kushanku
 17. Ryusan
 18. Sanshi-Ryu
 19. Sanchin
 20. Wankan

Kata Kobudo (Traditionelle Waffen)

Nunchaku

 1. Nunchaku-Kihon-Kata
 2. Nunchaku-Kihon-Kata Shodan
 3. Nunchaku-Kihon-Kata Nidan
 4. Nunchaku-Kihon-Kata Sandan
 5. Nunchaku-Kihon-Kata Yondan (Misato No Nunchaku)
 6. Nunchaku-Kihon-Kata Godan (Honto)


Bo

 1. Kihon-Bo-Kata: Shodan, Nidan, Sandan
 2. 31-Bo-Waza
 3. Shushi-no-Kon-Sho
 4. Uchi-wa-no-Kata
 5. Sho-no-Bo
 6. Bo Tai Bo
 7. Bo Tai Sai


Tonfa

 1. Zenshin-Kotai Tonfa
 2. Shiho-Hai Tonfa
 3. Tonfa no Bo


Sai

 1. Zenshin-Kotai Sai
 2. Shiho-Hai Sai
 3. Rohai Sai
 4. Bassai Sai
 5. Mugan Sai
 6. Sai Tai Bo